EESTI SPORDIAJALOO SELTSI PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED

                1. Mittetulundusühing Eesti Spordiajaloo Selts (edaspidi ESAS või Selts; asutatud 28. novembril 1989) on spordiajaloo uurimisest ja jäädvustamisest huvitatud inimeste iseseisev vabatahtlik ühendus, mis tegutseb avalikes huvides.

                2. Seltsi tegevus põhineb liikmete omaalgatusel ja mittetulunduslikul ühistegevusel, juhtkonna valitavusel ja tema aruandlusel Seltsi liikmete ees.

                3. Selts juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtetest ja käesolevast põhikirjast.

                4. Selts on kasumit mittetaotlev heategevuslik juriidiline isik. Tal on oma pitsat ja sümboolika.

                5. Selts tegutseb koostöös spordiorganisatsioonide ja Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumiga.

                6. Seltsi tegevuspiirkonnaks on peamiselt Eesti Vabariik. Seltsi alaline asukoht on Tartus.

 

II SELTSI TEGEVUSE EESMÄRK JA SELLE SAAVUTAMISE TEED

                7. ESAS on mittetulunduslik organisatsioon, mis peab oma põhiülesandeiks:

                a) edendada Eesti spordiajaloo uurimist, -materjalide ja mälestuste kogumist ja säilitamist;

                b) propageerida eestlaste sporditraditsioone ja nende jätkamist;

                c) tõsta spordiajalooga tegelejate professionaalset taset;

                d) koostada spordialade, -kollektiivide ja -organisatsioonide, piirkondlikke jmt spordiajalugusid, spordibiograafiaid, spordileksikone jmt;

                e) hoolitseda oma liikmete uurimistulemuste avaldamise eest;

                f) kaitsta oma liikmete huve spordiajaloo alases tegevuses;

                g) luua suhteid spordiajalugu uurivate ja seda toetavate isikute ja organisatsioonidega kodu- ja välismaal.

                8. Seltsil on õigus oma ülesannete täitmiseks:

                a) koguda ja vahendada spordiajaloo alast informatsiooni;

                b) korraldada konverentse, seminare, kursusi, õppesõite, näitusi, temaatilisi päevi jmt;

                c) anda välja oma häälekandjat ja spordiajaloo alast kirjandust ning kirjastada oma väljaandeid;

                d) arendada vastastikku kasulikku koostööd riigi-, teadus-, kultuuri- ja spordiasutustega, ühiskondlike organisatsioonide ja liikumistega, Eesti ja välisriikide asjakohaste organisatsioonide, asutuste, ettevõtete ja üksikisikutega, selleks vajadusel ka konsultantide ja spetsialistide teenuseid kasutades;

                e) sõlmida koostööpartneritega oma põhikirjaliste ülesannete täitmiseks vajalikke majandus- ja koostöölepinguid;

                f) avada ning sulgeda arveldus- ja erikontosid krediidiasutustes ning sooritada finantsoperatsioone;

                g) omada kinnis- ja vallasvara;

                h) võtta vastu pärandusi, kingitusi ja annetusi;

                i) asutada oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks iseseisvaid juriidilisi isikuid ja osaleda neis;

                j) omada palgalist tööjõudu;

                k) anda välja stipendiume, preemiaid ja toetusi;

                l) astuda teiste sarnaste eesmärkidega kodumaiste kui ka rahvusvaheliste ühingute ja liitude liikmeks.

 

III SELTSI LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

                9. Seltsi liikmed jagunevad tegev-, välis- ja auliikmeteks.

                10. Seltsi tegevliikmeks on kõik asutajaliikmed. Tegevliikmeks võivad astuda isikud, kes on huvitunud Eesti spordiajaloost ja on nõus täitma Seltsi põhikirjalisi ülesandeid.

                11. Samuti võivad tegevliikmeks astuda samu eesmärke taotlevad juriidilised ühendused, keda käsitletakse kui ühte tegevliiget koos sellest tulenevate õiguste ja kohustustega. See ei takista nende ühenduste liikmeid astumast füüsiliste liikmetena ESAS liikmeks.

    12. Seltsi välisliikmeks võivad astuda väljaspool Eestit elavad isikud, kel on huvi spordiajaloo jäädvustamisel ning uurimisel osaleda. Välisliikmeil on kõik tegevliikme õigused ja statuudijärgsed soodustused.
    13. Seltsi tegev- või välisliikmeks astumise avalduse esitaja vastuvõtu kinnitab juhatus.

                14. Seltsi auliikmeks võib täiskogu valida juhatuse ettepanekul Seltsi tegevuses silma paistnud liikmeid või Eesti spordiajaloo uurimise edendamisel erilisi teeneid omavaid isikuid. Selleks on nõutav täiskogul osalejatest vähemalt 2/3 nõusolek. Auliikmeil on kõik tegevliikme õigused ja statuudijärgsed soodustused.

    15. Seltsi liikmed maksavad täiskogu poolt määratud ulatuses sisseastumismaksu ja iga-aastast liikmemaksu. Korraga 20-kordse liikmemaksu tasujad saavad eluaegse liikme staatuse ja on edaspidi liikmemaksust vabastatud. Seltsi auliikmed on liikmemaksust vabastatud. Seltsist lahkumisel sisseastumis- ja liikmemaksu ei tagastata.

                16. ESAS liikmeil on õigus:

                a) võtta osa Seltsi tegevusest vastavalt käesolevas põhikirjas nimetatud ülesannetele ja eesmärkidele;

                b) esitada ettepanekuid ja arupärimisi Seltsi tegevuse kohta;

                c) valida ja olla valitud kõigisse Seltsi organitesse;

                d) kirjaliku volitusega delegeerida ennast esindama täiskogul koos hääleõigusega teist Seltsi tegevliiget;

                e) kasutada sihipäraselt Seltsile kuuluvat inventari ja materiaal-tehnilist varustust;

                f) Seltsist lahkuda, esitades selleks kirjaliku avalduse.

                17. ESAS liige on kohustatud:

                a) täitma seltsi põhikirja nõudeid ja tema organite otsuseid;

                b) tasuma jooksva aasta vältel liikmemaksu.

                18. Liikme võib juhatuse otsusega Seltsist välja arvata või tema liikmelisuse peatada, kui ta on:

    a) esitanud Seltsi juhatusele sellekohase kirjaliku avalduse;             
    b) jätnud põhjuseta tasumata kalendriaasta 31. detsembriks liikmemaksu;
    c) näidanud üles lugupidamatust Seltsi vastu.

 

IV SELTSI TÖÖKORRALDUS JA JUHTIMINE

                19. Seltsi kõrgeim organ on täiskogu (seaduses sätestatud üldkoosolek), mis tuleb kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord aasta jooksul. Täiskogu aja ja päevakorra teatab juhatus vähemalt kaks nädalat ette.

                20. Erakorralise täiskogu peab juhatus kokku kutsuma revisjonikomisjoni või vähemalt 1/10 seltsi liikmete nõudmisel. Täiskogu toimumise aja ja päevakorra peavad kokkukutsujad seltsi liikmetele teatama vähemalt 10 päeva enne täiskogu toimumist.

                21. ESAS täiskogu:

                a) võtab vastu Seltsi põhikirja ja teeb selles muudatusi;

                b) määrab kindlaks Seltsi tegevuse põhisuunad;

                c) kehtestab sisseastumis- ja liikmemaksude suuruse;

                d) määrab juhatuse (5 kuni 11 liiget) ja revisjonikomisjoni liikmete arvu;

                e) valib Seltsi esimehe ning juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmed;

                d) kuulab ära ja kinnitab juhatuse ja revisjonikomisjoni aruanded;

                g) valib Seltsi auliikmed;

                h) otsustab Seltsi tegevuse lõpetamise.

                22. Seltsi täiskogu on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt üks neljandik tegevliikmetest. Juhul, kui välja kuulutatud ajaks pole kohal kvoorumiks vajalik arv tegevliikmeid, loetakse täiskogu mitteotsustusvõimeliseks. Uus täiskogu koosolek kutsutakse kokku hiljemalt kuu aja jooksul sama päevakorraga juhatuse poolt määratud ajal ja kohas, kusjuures see koosolek on otsustusvõimeline, kui kohale on tulnud vähemalt kolm tegevliiget. Täiskogu koosolekud protokollitakse ning sellele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

                23. Seltsi täiskogul võetakse otsused vastu lahtisel hääletusel. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud või esindatud liikmetest, kui seaduses ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet. Põhikirja muutmiseks ja auliikmete valimiseks on vaja üle 2/3 kohal olevate liikmete häältest. Põhikirjas ettenähtud ESAS eesmärgi muutmiseks või Seltsi tegevuse lõpetamiseks on vajalik vähemalt 2/3 liikmete nõusolek, kusjuures üldkoosolekul mitteosalevate liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.

                24. Seltsi juhatus, revisjonikomisjon ning esimees valitakse otsesel hääletamisel kaheks aastaks. Valituks loetakse enam hääli saanud kandidaadid, kusjuures esimees peab saama vähemalt 50%+1 häält.

                25. ESAS juhatus:

                a) jagab omavahel vajalikud juhatuse liikmete ametid ja ülesanded;

                b) on täiskogude vahelisel perioodil Seltsi kõrgeimaks juhtorganiks ja korraldab Seltsi tööd;

                c) käib koos või peab internetikoosolekuid vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks kord kvartalis;

                d) soodustab regionaalsete osakondade teket;

                e) vajadusel moodustab töö korraldamiseks ajutisi toimkondi, komisjone jne. Nende juhid ja liikmed määratakse Seltsi liikmete hulgast. Toimkondade ja komisjonide juhtidel, kes pole juhatuse liikmed, on õigus juhatuse koosolekutel osaleda nõuandva hääleõigusega;

                f) organiseerib Seltsi rahaliste vahendite laekumist ja nende sihipärast kasutamist;

                g) esindab Seltsi või delegeerib Seltsi liikmeid esindama Seltsi nii kodu- kui välismaal;

                h) vaatab läbi laekunud ettepanekud ja kinnitab Seltsi stipendiumide, preemiate ja toetuste saajad;

                i) otsustab Seltsi kiidutunnistuse või tänukirjaga autasustatavad isikud;

                j) valib ja esitab täiskogule kinnitamiseks auliikmete kandidaadid;

                k) teeb vajadusel teistele organisatsioonidele ettepanekuid Seltsi liikmete autasustamiseks;

                l) langetab vajadusel otsuseid muudes Seltsi täiskogu pädevusse mittekuuluvates küsimustes.

                26. Seltsi juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Liikmete vastuvõtt ja Seltsist väljaarvamine otsustatakse juhatuse liikmete 2/3 häälteenamusega. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest, nende hulgas esimees või aseesimees.

                27. Juhatuse liikmed esindavad Seltsi kõigis õigustoimingutes kahekaupa, välja arvatud esimees ja aseesimehed, kes võivad Seltsi esindada ainuisikuliselt.

                28. ESAS osakonna kõrgeimaks juhtorganiks on üldkoosolek, kes valib osakonna esimehe ja 3-7-liikmelise juhatuse. Osakond täidab Seltsi juhatuse poolt antud Seltsi põhikirjalisi ülesandeid. Osakonna juhatuse pädevusse kuulub osakonna töö juhtimine vastavalt oma osakonna üldkoosoleku poolt kinnitatud tööplaanidele, liikmeskonda puutuvate ettepanekute tegemine Seltsi juhatusele, Seltsi liikmemaksude kogumine oma liikmetelt. Osakonnal on õigus oma äranägemisel kasutada Seltsi poolt tema kasutusse antud vara.

                29. Täiskogu koosoleku poolt valitud Seltsi revisjonikomisjon valib endale esimehe ja sekretäri. Revisjonikomisjoni liige ei tohi samaaegselt olla juhatuse liige.

                30. ESAS revisjonikomisjon revideerib Seltsi tegevust, finantsmajanduslikku olukorda, dokumentatsiooni ja asjaajamist, koostab revideerimisakti ning annab aru oma tegevusest ja revideerimistulemustest täiskogu ees.

 

V SELTSI MAJANDAMINE

                31. ESAS majandusliku aluse moodustavad:

                a) sisseastumis- ja liikmemaksud;

                b) spordiorganisatsioonide poolt ülekantavad summad;

                c) seltsi majandustegevusest ja üritustest laekuvad tulud;

                d) seltsi korraldatavate loteriide, oksjonite jt ürituste tulud;

                e) juriidiliste ja füüsiliste isikute vabatahtlikud annetused ja toetused;

                f) eraldised ja toetused sihtkapitalidelt ja fondidelt;

                g) kingitused ja pärandused;

                h) muud sissetulekud, mis on laekunud kooskõlas Mittetulundusühingute Seaduse sätetega.

                32. Seltsil on oma arveldus- ja erikontod krediidiasutustes. Neid käsutab juhatus vastavalt põhikirjale ja kehtivale seadusandlusele.

                33. Seltsi vahendid, vara ja tulu kuulub Seltsile ning Selts ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajatele, liikmetele, juhtimis- või kontrollorgani liikmetele, temale annetusi teinud isikutele või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmetele ega nimetatud isikutega seotud isikutele. Selts ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest.

                34. ESAS võib oma vahendeid ja vara anda ajutiseks kasutamiseks (rentida, laenata) mittetulunduslikel eesmärkidel oma koostööpartneritele lepingulisel alusel.

                35. ESAS maksab makse riigi- ja kohalikku eelarvesse õigusaktidega sätestatud korras. Kehtivad õigusaktid on aluseks ka raamatupidamis-arvestusele ja aruandlusele.

                36. Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

 

VI SELTSI ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

                37. Seltsi ühinemise või jagunemise otsus on vastu võetud täiskogu otsusega, kui selle otsuse poolt on hääletanud üle 2/3 täiskogust osavõtnud liikmetest või nende esindajatest.

                38. ESAS tegevuse lõpetamine võib toimuda:

                a) seltsi täiskogu otsusel, kui see punkt on eelnevalt olnud lülitatud koosoleku päevakorda ja sellest on ettenähtud korras liikmetele teatatud, kusjuures täiskogust peab osa võtma vähemalt 2/3 tegevliikmetest või nende esindajatest;

                b) täiskogu võimetuse korral valida põhikirjas ettenähtud juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmeid;

                c) pankrotimenetluse alustamisel Seltsi vastu kohtuotsuse alusel (sundlõpetamine).

                39. Seltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui täiskogu otsusega ei ole ette nähtud teisiti. Sundlõpetamise korral määrab likvideerijad kohus.

                40. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja nõuet mitte esitanud teadaolevate võlausaldajate raha deponeerimist kuulub Seltsi allesjäänud vara üleandmisele tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud sarnaste eesmärkidega ühingule või avalikõiguslikule juriidilisele isikule.


Põhikiri on vastu võetud Eesti Spordiajaloo Seltsi täiskogu koosolekul 28. novembril 2017